Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Nêu định nghĩa số phức liên hợp với số phức z. Số phức nào bằng số phức liên

Câu hỏi 3:

Nêu định nghĩa số phức liên hợp với số phức z. Số phức nào bằng số phức liên hợp của nó?

Lời giải:

Cho số phức z = a + bi (a, b ∈ R) thì số phức liên hợp của số phức z kí hiệu là z = a - bi

Số phức z bằng số phức liên hợp z− của nó khi và chỉ khi z là số thực