Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Lập bảng biến thiên của hàm số f(x) = (-1)/(1 +x^2 )

Câu hỏi 3:

Lập bảng biến thiên của hàm số f(x) = (-1)/(1 + ).

Từ đó suy ra giá trị nhỏ nhất của f(x) trên tập xác định.

Lời giải:

1.TXĐ: D = R.

2. y’ = 2x/(1 + . Cho y’ = 0 thì x = 0.

3. Bảng biến thiên:

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho là – 1 tại x = 0.