Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = (x^3/3) - x^2 + x + 1

Câu hỏi 3:

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = /3 - + x + 1.

Lời giải:

1.TXĐ: D = R.

2. Sự biến thiên:

y’ = – 2x + 1 = ≥ 0 với mọi x. Vậy hàm số đồng biến trên toàn bộ R.

Cho y’ = 0 ⇒ x = 1.

Bảng biến thiên

3. Đồ thị