Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Hãy nêu các tính chất của phép cộng và phép nhân số phức.

Câu hỏi 3:

Hãy nêu các tính chất của phép cộng và phép nhân số phức.

Lời giải: