Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Hãy lập bảng tương tự cho các bất phương trình log(a⁡x) ≥ b, log(a⁡x) < b, log(a⁡x) ≤ b.

Câu 3:

Hãy lập bảng tương tự cho các bất phương trình log_a⁡x ≥ b, log_a⁡x < b, log_a⁡x ≤ b.

Lời giải:

loga⁡x ≥ ba > 10 < a < 1Nghiệmx ≥ ab0 < x ≤ ablogax < ba > 10 < a < 1Nghiệm0 < x < abx > abloga⁡x ≤ ba > 10 < a < 1Nghiệm0 < x ≤ abx ≥ ab