Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Hãy chứng minh các tính chất 1 và 2.

Câu hỏi 3:

Hãy chứng minh các tính chất 1 và 2.

Lời giải: