Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Xét các hàm số sau và đồ thị của chúng: a) y = (-x^2)/2 (H.4a) b) y = 1/x (H.4b)

Câu hỏi 2:

Xét các hàm số sau và đồ thị của chúng:

a) y = -/2 (H.4a)     b) y = 1/x (H.4b)

Xét dấu đạo hàm của mỗi hàm số và điền vào bảng tương ứng.

Lời giải: