Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Viết số phức z có phần thực bằng $\frac{1}{2}$, phần ảo bằng $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu hỏi 2:

Viết số phức z có phần thực bằng \(\frac{1}{2}\), phần ảo bằng \(-\frac{\sqrt{3}}{2}\)

Lời giải:

Số phức đó là \(z=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2} i\)