Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số mũ ? Với cơ số bao nhiêu?

Câu hỏi 2:

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số mũ ? Với cơ số bao nhiêu ?

a) \(y=(\sqrt{3})^{x}\)

b) \(y=5^{\frac{x}{3}}\)

c) \(y=x^{-4}\)

d) \(y=4^{-x}\)

Lời giải:

Các hàm số mũ là \(y=(\sqrt{3})^{x}\) với cơ số là \(\sqrt{3} ; y=5^{\frac{x}{3}}\) với cơ số là \(5^{\frac{1}{3}} ; y=4^{-x}\) với cơ số là \(4^{-1}\)