Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Tính Lim((1/x)+2) và nêu nhận xét về khoảng cách MH khi x → 0 (H.17)

Câu hỏi 2:

Tính và nêu nhận xét về khoảng cách MH khi x → 0 (H.17)

Lời giải:

Khi x dần đến 0 thì độ dài đoạn MH cũng dần đến 0.