Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Tính đạo hàm của các hàm số: $y=x^{\frac{-2}{3}} ; y=x^{\pi} ; y=x^{\sqrt{2}}$

Câu hỏi 2:

Tính đạo hàm của các hàm số: \(y=x^{\frac{-2}{3}} ; y=x^{\pi} ; y=x^{\sqrt{2}}\)

Lời giải:

\(y^{\prime}=\left(x^{\frac{-2}{3}}\right)^{\prime}=-\frac{2}{3} \cdot x^{\left(\frac{-2}{3}-1\right)}\)

\(=\frac{-2}{3} \cdot x^{\frac{-5}{3}}\)

\(y^{\prime}=\left(x^{\pi}\right)^{\prime}=\pi \cdot x^{\pi-1}\)

\(y^{\prime}=\left(x^{\sqrt{2}}\right)^{\prime}=\sqrt{2} \cdot x^{\sqrt{2}-1}\)