Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Tìm mối liên hệ giữa khái niêm mô đun và khái niệm giá trị tuyệt đối của số

Câu hỏi 2:

Tìm mối liên hệ giữa khái niêm mô đun và khái niệm giá trị tuyệt đối của số thực.

Lời giải:

Mỗi số thực a là một số phức có phần ảo bằng 0.

Ta có: a ∈ R ⇒ a = a + 0i

Mô đun của số thực a là:

Như vậy với một số thực, khái niệm mô đun và khái niệm giá trị tuyệt đối là đồng nhất.