Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Thực hiện các phép chia sau: (1+i)/(2-3i); (6+3i)/5i

Câu hỏi 2:

Thực hiện các phép chia sau:

Lời giải: