Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Theo quy tắc nhân đa thức với chú ý = -1, hãy tính (3 + 2i)(2 + 3i).

Câu hỏi 2:

Theo quy tắc nhân đa thức với chú ý = -1, hãy tính (3 + 2i)(2 + 3i).

Lời giải:

(3 + 2i)(2 + 3i) = 3.2 + 3.3i + 2i.2 + 2i.3i = 6 + 9i + 4i – 6 = 13i.