Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Phát biểu định nghĩa tích phân của hàm số f(x) trên một đoạn. a) Nêu các tính chất

Câu hỏi 2:

a) Phát biểu định nghĩa tích phân của hàm số f(x) trên một đoạn.

b) Nêu các tính chất của tích phân. Cho ví dụ minh họa.

Lời giải:

a) Cho hàm số y = f(x) liên tục trên [a; b].

F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên [a; b].

Hiệu số F(b) – F(a) được gọi là tích phân từ a đến b của hàm số f(x)

Kí hiệu là

b) Các tính chất :