Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = -x^3 + 3x^2 - 4 Nêu nhận xét về đồ thị của hàm số này với đồ thị của hàm số khảo sát trong

Câu hỏi 2:

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = - + – 4. Nêu nhận xét về đồ thị của hàm số này với đồ thị của hàm số khảo sát trong

Lời giải:

1.TXĐ: D = R.

2. Sự biến thiên:

y’ = - + 6x. Cho y’ = 0 ⇒ x = 0 hoặc x = 2.

Bảng biến thiên:

Hàm số đồng biến trên khoảng (0,2)

Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞,0), (2,+ ∞).

Hàm số đạt cực đại bằng 0 tại x = 2.

Hàm số đạt cực tiểu bằng -4 tại x = 0.

3. Đồ thị

Nhận xét: hai đồ thị đối xứng nhau qua Oy.