Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Hãy nêu các tính chất của hàm lũy thừa

Câu hỏi 2:

Hãy nêu các tính chất của hàm lũy thừa

Lời giải:

Bảng tóm tắt các tính chất của hàm số lũy thừa y = trên khoảng (0; + ∞)