Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Giải phương trình 1/5 .5^2x + 5.5^x = 250 (1) bằng cách đặt ẩn phụ t = 5^x.

Câu hỏi 2:

Giải phương trình 1/5 . + 5 . = 250 (1) bằng cách đặt ẩn phụ t = .

Lời giải:

Đặt t = , ta có (1)⇔ 1/5. + 5t = 250

+ 25t - 1250 = 0

⇔ t = 25 hoặc t = -50(loại)

⇔ x = 2.