Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Giả sử f(x) đạt cực đại tại . Hãy chứng minh khẳng định 3 trong chú ý trên bằng cách xét giới hạn tỉ số

Câu hỏi 2:

Giả sử f(x) đạt cực đại tại . Hãy chứng minh khẳng định 3 trong chú ý trên bằng cách xét giới hạn tỉ số khi Δx → 0 trong hai trường hợp Δx > 0 và Δx < 0.

Lời giải:

Với Δx > 0 Ta có

f'()

Với Δx < 0 Ta có

f'()

Vậy f’() = 0.

Lời giải:

a) Sử dụng đồ thị, hãy xem xét các hàm số sau đây có cực trị hay không.

• y = -2x + 1;

• y = x/3 (H.8).

b) Nêu mối quan hệ giữa sự tồn tại cực trị và dấu của đạo hàm.

Lời giải:

a,Hàm số y = -2x + 1 không có cực trị.

Hàm số y = x/3 đạt cực đại tại x = 1 và đạt cực tiểu tại x = 3.

b, Nếu hàm số có cực trị thì dấu của đạo hàm bên trái và bên phải điểm cực trị sẽ khác nhau.