Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: a) Tính log(1/2) 4, log3 (1/27); b) Có các số x, y nào để 3^x = 0,2^y = -3 hay không?

Câu hỏi 2:

a) Tính ⁡4, ⁡1/27.

b) Có các số x, y nào để = 0, = -3 hay không ?

Lời giải:

a) ⁡4 = -2, ⁡1/27 = -3.

b) Không có số x, y nào để = 0, = -3 vì > 0, > 0 với mọi x, y.

Hãy chứng minh các tính chất trên

1 = = 0

⁡ a = = 1

Lời giải:

Ta có:

= với α = ⁡b. Từ định nghĩa ta có = b nên = = b.

Đặt = b. Theo định nghĩa = nên α = b. Vậy = b = α.