Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 11: Tìm hai số phức, biết tổng của chúng bằng 3 và tích của chúng bằng 4. Lời giải:

Câu hỏi 11:

Tìm hai số phức, biết tổng của chúng bằng 3 và tích của chúng bằng 4.

Lời giải:

Hai số phức có tổng bằng 3, tích bằng 4 là nghiệm của phương trình:

– 3z + 4 = 0

Phương trình có Δ = - 4.4 = -7 < 0

⇒ Phương trình có hai nghiệm:

Vậy hai số cần tìm là