Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 10: Giải các phương trình sau trên tập số phức: a) 3z^2 + 7z + 8 = 0

Câu hỏi 10:

Giải các phương trình sau trên tập số phức:

a) + 7z + 8 = 0

b) - 8 = 0

c) - 1 = 0

Lời giải: