Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số sau và nêu nhận xét về tập xác định của chúng: y = x^2, y = x^(1/2), y = x^(-1).

Câu hỏi 1:

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số sau và nêu nhận xét về tập xác định của chúng: y = x^2, y = x^(1/2), y = x^(-1).

Lời giải:

Đồ thị của hàm số y = : đường màu đỏ.

Đồ thị của hàm số y = : đường màu xanh.

Đồ thị của hàm số y = đường màu tím.

Ta có:

Tập xác định của hàm số y = là R.

Tập xác định của hàm số y = là [0,+∞).

Tập xác định của hàm số y = là R\{0}.

Tính đạo hàm của các hàm số: