Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Tính $(1,5)^{4},\left(\frac{-2}{3}\right)^{3},(\sqrt{3})^{5}$

Câu hỏi 1:

Tính \((1,5)^{4},\left(\frac{-2}{3}\right)^{3},(\sqrt{3})^{5}\)

Lời giải:

\((1,5)^{4}=5,0625\)

\(\left(\frac{-2}{3}\right)^{3}=\frac{-8}{27}\)

\((\sqrt{3})^{5}=9 \sqrt{3}\)