Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Tìm x để: a) 2^x = 8; b) 2^x = 1/4; c) 3^x = 81;

Câu hỏi 1:

Tìm x để:

a) = 8;

b) = 1/4;

c) = 81;

d) = 1/125.

Lời giải:

a) = 8 ⇔ = ⇔ x = 3.

b) = 1/4 ⇔ = ⇔ x = -2.

c) = 81 ⇔ = ⇔ x = 4.

d) = 1/125 ⇔ = ⇔ x = -3.