Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Tìm phần thực và phần ảo của các số phức sau: $-3+5 i ; 4-i \sqrt{2} ; 0+\pi i ; 1+0 i$

Câu hỏi 1:

Tìm phần thực và phần ảo của các số phức sau: \(-3+5 i ; 4-i \sqrt{2} ; 0+\pi i ; 1+0 i\)

Lời giải: