Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Theo quy tắc cộng, trừ đa thức (coi i là biến), hãy tính: (3 + 2i) + (5 + 8i);

Câu hỏi 1:

Theo quy tắc cộng, trừ đa thức (coi i là biến), hãy tính:

(3 + 2i) + (5 + 8i);

(7 + 5i) – (4 + 3i);

Lời giải:

(3 + 2i) + (5 + 8i) = (3 + 5) + (2 + 8)i = 8 + 10i.

(7 + 5i) – (4 + 3i) = (7 – 4) + (5 – 3)i = 3 + 2i.