Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Thế nào là phần thực phần ảo, mô đun của một số phức? Viết công thức tính mô

Câu hỏi 1:

Thế nào là phần thực phần ảo, mô đun của một số phức? Viết công thức tính mô đun của số phức theo phần thực phần ảo của nó?

Lời giải:

Mỗi số phức là một biểu thức z = a + bi với a, b ∈ R, = -1

- Số thực a là phần thực của số phức: z = a + bi

- Số thực b là phần ảo của số phức z = a + bi

- Môđun của số phức z = a + bi là