Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Thế nào là căn bậc hai của số thực dương a?

Câu hỏi 1:

Thế nào là căn bậc hai của số thực dương a?

Lời giải:

Căn bậc hai của một số thực dương a là một số thực b sao cho = a.