Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Phát biểu các điều kiện đồng biến và nghịch biến của hàm số. Tìm các khoảng đơn điệu

Câu hỏi 1:

Phát biểu các điều kiện đồng biến và nghịch biến của hàm số. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số

Lời giải:

- Điều kiện đồng biến, nghịch biến của hàm số:

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng K.

+ f(x) đồng biến (tăng) trên K nếu f’(x) > 0 với ∀ x ∈ K.

+ f(x) nghịch biến (giảm) trên K nếu f’(x) < 0 với ∀ x ∈ K.

- Xét hàm số y = - + - x - 7, ta có:

y' = - + 4x – 1

+ Hàm số đồng biến

+ Hàm số nghịch biến

Vậy hàm số đồng biến trên

nghịch biến trên các khoảng và (1; +∞)

- Xét hàm số

Ta có: D = R \ {1}

∀ x ∈ D.

⇒ Hàm số nghịch biến trên từng khoảng (-∞; 1) và (1; +∞).