Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực

Câu hỏi 1:

Hãy nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực

Lời giải:

Tính chất của lũy thừa với số mũ thực:

Cho a, b là những số thực dương; α,β là những số thực tùy ý. Khi đó ta có: