Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy lập bảng tương tự cho các bất phương trình a^x ≥ b, a^x < b, a^x ≤ b.

Câu 1:

Hãy lập bảng tương tự cho các bất phương trình ≥ b, < b, ≤ b.

Lời giải:

ax > bTập nghiệma > 10 < a < 1b ≤ 0RRb > 0[logab ; +∞)(-∞,logab]ax < bTập nghiệma > 10 < a < 1b ≤ 0Vô nghiệmVô nghiệmb > 0(-∞,logab)(logab ; +∞)ax ≤ bTập nghiệma > 10 < a < 1b ≤ 0Vô nghiệmVô nghiệmb > 0(-∞,logab][logab ; +∞)