Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Giải phương trình 6^(2x-3) = 1 bằng cách đưa về dạng a^A(x) = a^B(x) và giải phương trình A(x) = B(x).

Câu hỏi 1:

Giải phương trình = 1 bằng cách đưa về dạng = và giải phương trình A(x) = B(x).

Lời giải:

= 1 ⇔ = ⇔ 2x - 3 = 0

⇔ x = 3/2.