Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Định nghĩa sự đơn điệu ( đồng biến, nghịch biến) của một hàm số trên một khoảng.

Câu hỏi 1:

Định nghĩa sự đơn điệu ( đồng biến, nghịch biến) của một hàm số trên một khoảng.

Lời giải:

Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng K, hàm số f(x) được gọi là

+ Đồng biến trên K nếu ∀ , ∈ K thỏa mãn < thì f() < f().

+ Nghịch biến trên K nếu ∀ , ∈ K thỏa mãn < thì f() > f()

Hàm số chỉ đồng biến hoặc nghịch biến trên K gọi là đơn điệu trên K.