Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Cho z = 2 + 3i. Hãy tính z + u- và z.u-. Nêu nhận xét.

Câu hỏi 1:

Cho z = 2 + 3i. Hãy tính z + u- và z.u-. Nêu nhận xét.

Lời giải:

u- = 2 - 3i

z + u- = 2 + 3i + 2 - 3i = 4

z . u- = (2 + 3i).(2 - 3i) = 4 - 3i.3i = 4 + 9 = 13.

Ta có: z + u- = Rez và z . u- = .