Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Cho hàm số y = (2 - x)/(x - 1) (H.16) có đồ thị (C).

Câu hỏi 1:

Cho hàm số y = (2 - x)/(x - 1) (H.16) có đồ thị (C).

Nêu nhận xét về khoảng cách từ điểm M(x; y) ∈ (C) tới đường thẳng y = -1 khi |x| → +∞

Lời giải:

Khoảng cách từ điểm M(x; y) ∈ (C) tới đường thẳng y = -1 khi |x| → +∞ dần tiến về 0.