Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Giải các phương trình sau: a) 13^(2x+1) - 13^x - 12 = 0

Câu 9:

Giải các phương trình sau:

Lời giải:

a. - 12 = 0

⇔ 13. – 12 = 0 (1)

Đặt t = (t > 0), khi đó (1) trở thành:

- t - 12 = 0

Với t = 1 thì = 1 ⇔ x = 0

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là x = 0

b. ( + ). ( +3. ) = 8.

+ 3. . + . + 3. – 8. = 0

+4. . - 8.. + 3. = 0

– 4. . + 3. = 0 (*)

Chia cả hai vế của phương trình trên cho ta được:

Đặt , khi đó (1) trở thành:

- 4t+ 3 = 0

+ Ta có: (x - 2). x - 2. ( x - 2) = 0

⇔ 2. (x - 2) ( x - 1) = 0

Kết hợp điều kiện , vậy nghiệm phương trình đã cho là x = 3; x = 5.

+ Điều kiện: x > 0

Đặt t = x, khi đó phương trình đã cho trở thành:

– 5t + 6 = 0

Kết hợp với điều kiện, nghiệm phương trình đã cho là x = 4; x = 8.