Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1 trên đoạn [-2;5/2]

Câu 8:

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:

Lời giải: