Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Nghiệm của phương trình 10^log9 = 8x + 5

Câu 7:

Nghiệm của phương trình = 8x + 5

Lời giải: