Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai?

Câu 6:

Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai?

A. Mô đun của số phức z là một số thực

B. Mô đun của số phức z là một số phức

C. Mô đun của số phức z là một số thực dương

D. Mô đun của số phức z là một số thực không âm.

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Số phức z = 0 có môđun |z| = 0.