Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Tính ∫ x(1-z)^5 dx bằng hai phương pháp: a) Đổi biến số u = 1 – x

Câu 6:

Tính bằng hai phương pháp:

a) Đổi biến số u = 1 – x;

b) Tính tích phân từng phần.

Lời giải:

a) Đặt u = 1 – x;

⇒ du = -dx

Đổi biến :

Theo công thức tích phân từng phần: