Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6: Số nghiệm của phương trình 2^(2x2-7x-5) = 1

Câu 6:

Số nghiệm của phương trình = 1

(A). 0;     (B). 1;     (C). 2;     (D) 3.

Lời giải: