Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Trong các hàm số: f(x) = ln.(1/(sinx)) g(x) = ln.((1+sinx)/cosx)

Câu 5:

Trong các hàm số:

A. f(x)    B. g(x)

C. h(x)    D. g(x) và h(x)

Lời giải: