Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Tính giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau: a) y=|x|

Câu 5:

Tính giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

Lời giải:

a)

- Cách 1:

Ta có: y = |x| ≥ 0 ∀ x

⇒ Hàm số có giá trị nhỏ nhất là min y = 0 khi x = 0.

- Cách 2:

Bảng biến thiên:

Từ bảng biến thiên suy ra: min y = 0

b) D = (0; +∞)

Bảng biến thiên:

Từ bảng biến thiên suy ra: min y = y(2) = 4

Kiến thức áp dụng

+ Số M được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số y = f(x) trên tập D nếu f(x) ≤ M với mọi x thuộc D và tồn tại ∈ D để f() = M.