Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Tính đạo hàm của các hàm số a) y = 3x^2 - lnx + 4.sinx

Câu 5:

Tính đạo hàm của các hàm số

Lời giải:

Kiến thức áp dụng