Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Tìm a và b để các cực trị của hàm số y=5/3a^2+2ax-9x+b

Câu 5:

Tìm a và b để các cực trị của hàm số

đều là nhưng số dương và = -5/9 là điểm cực đại.

Lời giải:

TXĐ: D = R.

+ y’ = + 4ax – 9.

⇒ y’’ = x + 4a.

- Nếu a = 0 thì y’ = -9 < 0 với ∀ x ∈ R

⇒ Hàm số không có cực trị (loại)

- Nếu a ≠ 0.

Các cực trị của hàm số đều dương

Các cực trị của hàm số đều dương

Vậy

hoặc là các giá trị cần tìm.

Kiến thức áp dụng

Xét y = f(x) có đạo hàm cấp hai trong khoảng ( – h ; + h), h > 0.

+ f’() = 0 và f’’() > 0 thì là điểm cực tiểu.

+ f’() = 0 và f’’() < 0 thì là điểm cực đại.