Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số: y = 1/3x^3 - 2x^2 + 3x - 5

Câu 5:

Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số:

(A) Song song với đường thẳng x = 1;

(B) Song song với trục hoành;

(C) Có hệ số góc dương;

(D) Có hệ số gọc bằng -1.

Lời giải:

- Chọn đáp án

- Ta có: Giả sử ( ; ) là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

⇒ f’() = 0

Phương trình tiếp tuyến tại điểm tại điểm (; ) là:

y = f’()(x – ) + = song song với trục hoành.