Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: So sánh a) (3,1)^(7,2) và (4,3)^(7,2)

Câu 5:

So sánh

Lời giải:

Hàm số y = luôn đồng biến trên (0 ; +∞) với α > 0

a) Ta có : 7,2 > 0

Vì 3,1 < 4,3 nên < .

b) Ta có : 2,3 > 0

c) Ta có : 0,3 > 0

Vì 0,3 > 0,2 nên > .

Kiến thức áp dụng

+ Hàm số y = có y' = α. > 0 với α > 0 và x > 0

⇒ Hàm số luôn đồng biến với > 0 và x > 0

Hay: Với α > 0, nếu < thì <