Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong: a) y = x^3 và y = x^5

Câu 5:

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong:

Lời giải:

a) Chọn đáp án C.

Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của phương trình:

= (– 1) = 0 ⇔

Vậy diện tích cần tính:

b) Chọn đáp án B.

Hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình :

x + sin x = x ⇔ sin x = 0 ⇔

Diện tích cần tính: