Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Chứng minh rằng: a) $\left(\frac{1}{3}\right)^{2 \sqrt{5}}<\left(\frac{1}{3}\right)^{3 \sqrt{2}}$

Câu 5:

Chứng minh rằng:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

+ Cho hai số thực m, n thỏa mãn m > n, khi đó:

0 < a < 1 thì < ;

a > 1 thì >